สมัยก่อนประวัติศาสตร์

posted on 17 Dec 2007 20:15 by prangsuwan

สมัยก่อนประวัติศาสตร์

 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งเป็น 2 ยุค คือ
1.ยุคหิน   
2.ยุคโลหะ

 1. ยุคหิน ( Stone Age)แบ่งเป็น 3 ยุค ย่อย ได้แก่
1) ยุคหินเก่า
2) ยุคหินกลาง
3) ยุคหินใหม่

1.1 ยุคหินเก่าระหว่างประมาณ 800,000-10,000 ปีมาแล้ว  มนุษย์ยุคนี้ใช้เครื่องมือหินกะเทาะที่ทำหยาบๆ  อาศัยตามถ้ำและเพิงผา  ล่าสัตว์ จับปลา  เก็บพืชผักผลไม้เป็นอาหาร  ยังไม่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง

1.2 ยุคหินกลางระหว่างประมาณ 10,000-6,000 ปีมาแล้ว  มนุษย์ยุคนี้ใช้เครื่องมือหินกะเทาะที่ทำประณีตขึ้นและมีขนาดเล็กลง  ยังคงล่าสัตว์ เก็บพืชพรรณตามป่า

1.3 ยุคหินใหม่ระหว่างประมาณ 6,000-4,000 ปีมาแล้ว  มนุษย์ยุคนี้ใช้เครื่องมือหินขัด  รู้จักเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  ทำเครื่องปั้นดินเผา  ทอผ้า  ทำเครื่องจักรสาน  ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนขนาดเล็ก  มีผู้ปกครอง  มีการจัดพิธีศพ  มีการค้าขายแลกเปลี่ยนและติดต่อกับชุมชนอื่น


2. ยุคโลหะ ( Metal Age )แบ่งเป็น 2 ยุคย่อย คือ
1) ยุคสำริด     
2) ยุคเหล็ก

2.1 ยุคสำริดระหว่างประมาณ 4,000-2,500 ปีมาแล้ว  มนุษย์รู้จักถลุงแร่และใช้ประโยชน์จากสำริด มีการพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการทำเครื่องปั้นดินเผา  เป็นสังคมเกษตรกรรม  ชุมชนขยายใหญ่ขึ้น

2.2 ยุคเหล็ก ระหว่างประมาณ 2,500-1,500 ปีมาแล้ว  มนุษย์รู้จักถลุงเหล็กและนำมาหล่อหรือตีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นสังคมเกษตรกรรมขนาดใหญ่และกลายเป็นเมือง