การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

 

 ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยแบ่งกว้างๆเป็น 2 สมัย คือ

1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (
Prehistory ) เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการใช้ตัวอักษรบันทึกบอกเล่าเรื่องราว

2. สมัยประวัติศาสตร์ ( History ) เป็นสมัยที่มนุษย์รู้จักใช้ตัวอักษรบอกเล่าเรื่องราว