พุทธศักราช

posted on 17 Dec 2007 16:30 by prangsuwan

พุทธศักราช ( Buddhist  Era )

 

              - ใช้ย่อว่า พ.ศ. ( B.E.
           
- เป็นศักราชที่พุทธศาสนิกชนกำหนดขึ้น  
             
มีวิธีนับแตกต่างกันเป็น แบบ
2 คือ
              1. แบบไทย  เริ่มนับปีถัดจากปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ไปแล้วครบ
1 ปี เป็น พ.ศ.1

              2. แบบลังกา พม่า ลาว เขมร นับปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ-
ปรินิพพานเป็น พ.ศ.
1   พุทธศักราชแบบลังกาจึงมากกว่าพุทธศักราชแบบไทย
1 ปี  เช่น เมื่อประเทศไทยเป็น พ.ศ.2500  ประเทศศรีลังกาจะเป็น พ.ศ.2501

 

การใช้พุทธศักราชมาสู่ดินแดนประเทศไทยพร้อมกับพระพุทธศาสนาจาก
อินเดีย  สันนิษฐานว่า  คงเริ่มตั้งแต่เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งแคว้นมคธ ส่ง
พระเถระเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้  แต่การกำหนดให้ใช้พุทธศักราช
อย่างเป็นทางการของประเทศไทยมาเริ่มในสมัยรัชกาลที่
6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้
เอง โดยใน พ.ศ.
2455 ทรงประกาศเลิกใช้รัตนโกสินทร์ศกที่เริ่มใช้ในรัชกาลก่อน 
ให้ใช้พุทธศักราชแทนแต่ยังคงให้ขึ้นปีใหม่ในวันที่
1 เมษายน เช่นเดียวกับ
รัตนโกสินทร์ศก

 

ในพ.ศ.2484 จอมพล ป.พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เปลี่ยน
วันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่
1 มกราคม  ให้เหมือนกับนานาประเทศที่เจริญแล้ว ประเทศ
ไทยจึงขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

การเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ที่เริ่มในพ.ศ.2484 ทำให้ พ.ศ. 2483 เหลือจำนวน
เดือนเพียง
9 เดือนคือจากเดือนเมษายนพ.ศ.2483 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2483 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 จึงเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ตามแบบสากลเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย

 

การบอกปีที่ย้อนขึ้นไปก่อนตั้งพุทธศักราช ให้ระบุจำนวนปีและมีคำว่า ก่อน
พุทธศักราช หรือก่อน พ.ศ.ประกอบ  เช่น
100 ปีก่อนพุทธศักราช หรือ ก่อน
พุทธศักราช
100 ปี   100 ปีก่อนพ.ศ. หรือ ก่อนพ.ศ. 100 ปี

 

          ถ้าเป็นช่วงก่อนพุทธศักราชให้ระบุช่วงเวลาโดยเอาปีที่ห่างไปจากปัจจุบัน
มากกว่าไว้ข้างหน้า เช่น
1500-500 ปีก่อน พ.ศ.

 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (125.24.95.39) on 2008-05-30 09:17