สมัยประวัติศาสตร์

posted on 17 Dec 2007 20:07 by prangsuwan

สมัยประวัติศาสตร์

 

           การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ของไทย คือ การกำหนดช่วงเวลาเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย  โดยทั่วไปการกำหนดช่วงเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงสมัยใดสมัยหนึ่ง มักจะอ้างอิงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์  เช่น  การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งจนถึงปีที่พระองค์สวรรคตหรือสิ้นอำนาจหรือแบ่งตามศูนย์กลางอำนาจการปกครอง  เป็นต้นสมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งเป็นสมัยย่อยๆได้หลายแบบ เช่น
  1. แบ่งตามราชธานี
  2. แบ่งตามราชวงศ์
  3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์
  4. แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง
  5. แบ่งตามลักษณะการปกครอง
  6. แบ่งตามรัฐบาล
  7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากล

1. แบ่งตามราชธานีการแบ่งแบบนี้นำชื่อราชธานีของไทย  ได้แก่ กรุงสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์มาเป็นชื่อยุคสมัย  เริ่มตั้งแต่เวลาของรัฐที่มีมาก่อน  สุโขทัยให้เป็นสมัยก่อนสุโขทัยดังนี้
- สมัยก่อนสุโขทัย ( ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - พุทธศตวรรษที่ 17 )
- สมัยสุโขทัย พ.ศ.1792 - พ.ศ.2006
- สมัยอยุธยา พ.ศ.1893 – 2310
- สมัยธนบุรี พ.ศ.2310 – 2325
- สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน

2. การแบ่งตามราชวงศ์การแบ่งตามราชวงศ์ที่ขึ้นมามีอำนาจการปกครองในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น  สมัยอยุธยา แบ่งยุคสมัยตามราชวงศ์ได้ดังนี้
- สมัยราชวงศ์อู่ทอง พ.ศ.1893-1913  และ พ.ศ.1931-1952
- สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ พ.ศ.1913-1931 และ พ.ศ.1952-2112
- สมัยราชวงศ์สุโขทัย พ.ศ.2112-2172
- สมัยราชวงศ์ปราสาททอง  พ.ศ.2172-2231
- สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง  พ.ศ.2231-2310

3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์โดยใช้เกณฑ์การขึ้นครองราชย์องค์หนึ่งไปจนถึงการสิ้นพระชนม์ เช่น 
-สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. 1822 ถึง พ.ศ.1841
 
-สมัยพระนารายณ์มหาราช  พ.ศ.2199 ถึง พ.ศ.2231

4.  แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองการแบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เช่น สมัยอยุธยาอาจแบ่งได้เป็น 3 ตอน คือ
- สมัยอยุธยาตอนต้น พ.ศ.1893-1991
- สมัยอยุธยาตอนกลาง พ.ศ.1991-2231

- สมัยอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.2231-2310

5. แบ่งตามลักษณะการปกครองเช่น สมัยรัตนโกสินทร์อาจแบ่งย่อยเป็น 2 ยุค คือ
- สมัยรัตนโกสินทร์ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ.2325 ถึง พ.ศ.2475
- สมัยรัตนโกสินทร์ยุคประชาธิปไตย  พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน

6. แบ่งตามรัฐบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า  จึงมีการแบ่งยุคสมัยตามคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศในช่วงเวลาต่างๆกัน เช่น
- สมัยรัฐบาลนาย ชวน  หลีกภัย  พ.ศ.2535-2538

- สมัยรัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปอาชา  พ.ศ.2538-2539

- สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  พ.ศ. 2539-2540

- สมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย พ.ศ.2540-2544

- สมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ  ชินวัตร  พ.ศ. 2544-2549

- สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์  พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากลช่วงเวลาสมัยประวัติศาสตร์ตามหลักประวัติศาสตร์สากล  นิยมแบ่งเป็น 4 สมัย คือ สมัยโบราณ  สมัยกลาง  สมัยใหม่และสมัยปัจจุบัน สมัยประวัติศาสตร์ไทยแบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากลได้ ดังนี้
- สมัยโบราณ  ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสิ้นรัชกาลที่ 3 สมัยรัตนโกสินทร์
- สมัยใหม่  ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ.2475  เป็นสมัยปรับปรุงประเทศ

- สมัยปัจจุบัน  ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน

 

Comment

Comment:

Tweet

อกหเะกดผ้กด่้ดเ่้เ่าเ้่้เ่้
 

#260 By ด้ิเ่ทั้มารีสา่ (118.172.66.170|118.172.66.170) on 2015-07-20 20:50

า่ิอีัอะหะกผี0ดะำ0ะ0ด0ะก0ราด0000884649233
 

#259 By (171.4.14.46|171.4.14.46) on 2015-07-11 14:57

sad smile angry smile tongue

#258 By (171.4.14.46|171.4.14.46) on 2015-07-11 14:56

#257 By (1.47.34.229|1.47.34.229) on 2015-06-20 09:44

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#256 By (1.46.231.60|1.46.231.60) on 2014-09-21 17:02

#255 By (182.253.32.17|148.251.92.48, 182.253.32.17) on 2014-07-01 20:17

#254 By (91.207.20.7|91.207.20.7) on 2014-06-28 13:34

#253 By (91.207.20.7|91.207.20.7) on 2014-06-28 13:03

#252 By (91.207.20.7|91.207.20.7) on 2014-06-28 13:02

#251 By (212.123.20.88|148.251.92.48, 212.123.20.88) on 2014-06-22 16:43

#250 By (81.25.135.5|148.251.92.48, 81.25.135.5) on 2014-06-21 16:56

#249 By (81.25.135.5|148.251.92.48, 81.25.135.5) on 2014-06-21 16:54

#248 By (67.17.219.20|67.17.219.20) on 2014-06-20 17:09

#247 By (67.17.219.20|67.17.219.20) on 2014-06-20 17:06

#246 By (122.10.95.15|148.251.92.48, 122.10.95.15) on 2014-06-18 14:10

#245 By (91.232.12.90|148.251.92.48, 91.232.12.90) on 2014-06-17 14:28

#244 By (91.232.12.90|148.251.92.48, 91.232.12.90) on 2014-06-17 14:27

#243 By (91.232.12.90|148.251.92.48, 91.232.12.90) on 2014-06-17 14:27

#242 By (37.239.46.18|37.239.46.18) on 2014-06-11 15:24

#241 By (37.239.46.18|37.239.46.18) on 2014-06-11 15:23

#240 By (37.239.46.18|37.239.46.18) on 2014-06-11 15:20

#239 By (59.8.134.46|59.8.134.46) on 2014-06-09 13:27

#238 By (117.54.10.51|178.63.0.194, 117.54.10.51) on 2014-06-06 13:47

#237 By (117.54.10.51|178.63.0.194, 117.54.10.51) on 2014-06-06 13:45

#236 By (202.29.24.66|148.251.92.48, 202.29.24.66) on 2014-06-02 16:28

#235 By (202.29.24.66|148.251.92.48, 202.29.24.66) on 2014-06-02 16:28

#234 By (202.29.24.66|148.251.92.48, 202.29.24.66) on 2014-06-02 16:27

#233 By (177.23.178.70|148.251.91.38, 177.23.178.70) on 2014-05-28 12:09

#232 By (177.23.178.70|148.251.91.38, 177.23.178.70) on 2014-05-28 12:08

r1x0YQ <a href="http://waloztrgocvd.com/">waloztrgocvd</a>, xefvryydmcwb, [link=http://cjimgxkcvgdy.com/]cjimgxkcvgdy[/link], http://uvtamacnmdbi.com/

#231 By niAQToxEoTfvwbcNVT (103.7.57.18|85.232.128.70) on 2013-03-23 15:41

olMjcX <a href="http://dddftiuvhxvh.com/">dddftiuvhxvh</a>, tipjxizqjvxi, [link=http://ehkdobeyoaeh.com/]ehkdobeyoaeh[/link], http://wqacthywradk.com/

#230 By GQTQfnKQwhauxZSpVvi (103.7.57.18|125.67.234.251) on 2013-03-23 13:46

ไม่มียุคสมัยกลางหรอค่ะ

#229 By はやさか (103.7.57.18|110.49.250.0) on 2012-07-12 19:41

 

#228 By kok (103.7.57.18|58.8.200.138) on 2012-07-10 18:11

ขอบคุณมากค่ะ หาทำรายงานอยู่ทั้งนาน ^^

#227 By #Baifern# on 2012-06-27 17:53

ขอบคุณค่ะที่ให้ข้อมูลbig smile confused smile

#226 By - (103.7.57.18|110.49.233.149) on 2012-06-26 12:42

#225 By อัจฉราภรณ์ (103.7.57.18|118.173.135.250) on 2012-05-29 17:50

ขอบคุณคร๊open-mounthed smile

#224 By วิจิตตา (103.7.57.18|192.168.1.75, 61.7.235.56) on 2012-05-29 11:40

ไม่รู้อะไรหาอะไรไม่ได้เลยเว็บนี้เซ็งจิง เว็บไซท์นี้ไม่ดีเลยangry smile tongue

#223 By 1 (111.84.97.174) on 2012-01-10 18:35

open-mounthed smile question

#222 By benz (110.49.243.181) on 2011-11-14 18:35

จะต้องระเอียดนะembarrassed embarrassed embarrassed question

#221 By กาย (223.204.244.168) on 2011-07-22 19:01

big smile

#220 By พิชชยุท (110.77.235.32) on 2011-06-28 17:17

sad smile tongue embarrassed embarrassed jfxgjxfgjxvbc แย่

#219 By แป้ง (101.108.75.155) on 2011-06-26 14:59

big smile wink

#218 By สนาสวย (58.9.22.157) on 2011-06-24 18:28

สบายopen-mounthed smile open-mounthed smile big smile question

#217 By สหรัฐ (182.93.206.108) on 2011-06-24 10:33

wink น่าจะมีข้อมูลที่มากกว่านี้นะค๊ะ
ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ
confused smile

#216 By รายุมี (125.24.80.45) on 2011-06-11 20:15

ฟหกด่าสว

#215 By สวัสดีครับ (125.27.89.200) on 2011-06-09 20:54

ไม่รู้อ้ะ รู้แต่ว่าเค้ารักT.O.P Bigbang

#214 By p (110.169.208.73) on 2011-05-26 20:20

ขอบคุณมากครับที่ทำให้งานของผมเสร็จbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#213 By ่jame (223.206.48.122) on 2011-05-13 12:49

comment4, cialis levitra viagra, Discount Cigarettes, Cigarettes, black lesbian dating sites, adipex, gay dating for free,,

#212 By Gay Dating (203.196.17.129) on 2010-10-19 14:44

comment4, newport cigarettes, Cialis, acomplia rimonabant profile, Adipex, cialis.com, Viagra, Phentermine,

#211 By adult dating sites (61.155.108.214) on 2010-10-19 14:43