^ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ^

p.jpg
นางปรางค์สุวรรณ ศักดิ์โสภณกุล

 

^ คณะผู้จัดทำ ^

no1.jpg                            no17.jpg

นางสาวกัลยาภรณ์ ขำสุวรรณ              นางสาวเรืองรอง จึงเจริญสุขยิ่ง
ม.6.3 เลขที่ 1                                      ม.6.3 เลขที่ 17

 19.jpg                             no25.jpg

นางสาววิววิวรรณ โรจน์บวรวิทยา                  นางสาวอรสา ศรีปรัชญากุล
ม.6.3 เลขที่ 19                                       ม.6.3 เลขที่ 25

 no28.jpg                             no29.jpg

นางสาวกฤตพร เวสารัชชานนท์                นางสาวกิดาการ จงเจริญใจ
ม.6.3 เลขที่ 28                                     ม.6.3 เลขที่ 29

  
 no34.jpg                              no36.jpg

นางสาวเพ็ญพร หอมทอง                      นางสาวลลิตา การย์สกุลธร
ม.6.3 เลขที่ 34                                         ม.6.3 เลขที่ 36